Přeskočit na hlavní obsah


Měření stavu ložisek

Bearing CheckerMěření stavu ložisek provádíme pomocí přístroje Bearing Checker, který je založen na metodě SPM. Měření metodou SPM poskytuje nepřímé měření rychlosti nárazů, tj. rozdíl rychlostí mezi dvěma částmi v momentě nárazu. V místě nárazu okamžitě v obou částech naroste mechanická tlaková vlna (rázový puls). Špičková hodnota rázového pulsu je určena rychlostí dopadu a není ovlivněna hmotou ani tvarem kolidujících částí. Rázové pulsy v rotujících kuličkových a válečkových ložiskách jsou způsobeny nárazy mezi drahami a valivými elementy. Od místa nárazu se rázový puls šíří přes ložisko a ložiskový domek. Dlouhodobá zkušenost ukazuje, že existuje jednoduchý vztah mezi provozním stavem ložiska a úrovní rázových pulsů.

Během měření Bearing Checker sejme vzorek několika rázových pulsů, které se objeví během časového intervalu měření a zobrazí:

  • maximální hodnotu dBm reprezentující malý počet silných pulsů s nejvyšší hodnotou
  • kobercovou hodnotu dBc reprezentující velký počet slabších rázových pulsů
  • rozsvítí příslušnou LED diodu na stupnici stavu: zelená pro dBm do 20dBn = dobrý stav, žlutá pro dBm v rozsahu 21 až 34 dBn = varování a červená pro dBm 35dBn a více = špatný stav.

Maximální hodnota dBm tedy definuje pozici stavu ložiska na stavové stupnici. Rozdíl mezi dBm a dBc se poté používá pro analýzu příčiny zhoršeného nebo špatného stavu.

Měření stavu ložisek

Kobercová hodnota dBc
Hrubost povrchu (malé nepravidelnosti) zapříčiní rychlou sekvenci menších rázových pulsů, které dohromady tvoří rázový koberec ložiska. Mohutnost rázového koberce je vyjádřena kobercovou hodnotou dBc (decibel carpet value). Kobercová hodnota je ovlivněna olejovým filmem mezi valivými elementy a drahami. Je-li tloušťka filmu normální, kobercová hodnota ložiska je nízká. Špatná souosost a instalace, stejně jako nedostatek maziva sníží tloušťku olejového filmu ve všech částech ložiska. To zapříčiní, že kobercová hodnota dBc vzroste nad normální hodnotu.

Maximální hodnota dBm
Poškození ložiska, tj. relativně velká nepravidelnost povrchů, zapříčiní vzrůst jednotlivých rázových pulsů s relativně velkou mohutností v náhodných intervalech. Nejvyšší hodnota rázového pulsu naměřená na ložisku se nazývá maximální hodnota dBm (decibel maximum value). Maximální hodnota dBm se používá k určení provozního stavu ložiska. Kobercová hodnota dBc pomáhá analyzovat příčinu zhoršeného či špatného provozního stavu.